Kto tym wszystkim rządzi Historia naszego patrona Jaki kierunki kształcenia oferujemy Jak dostać się do szkoły Jak do nas dojechać tak to wszystko wygląda Najlepsi uczniowie Piszą o nas Liceum Liceum Profilowane informatyka zarządzanie informacją pracownia komputerowa Liceum Ogólnokształcące klasa policyjna klasa wojskowa klasa pożarnicza klasa sportowa klasa ogólna klasa dziennikarska klasa artystyczna szkoła Katowice
Biuletyn Informacji Publicznej MENU

Szkoła

Strona główna

Aktualności

Patron

Dyrekcja

Dokumenty szkolne

Dojazd

Kontakt

Klasy mundurowe

Liceum Profilowane

Informatyka

Szkoła w obiektywie

Galeria

Dla gimnazjalistów

Matura 2010

OKE Jaworzno

CKE

MEN

Koła zainteresowań

"Głos Sucharszczaka"

Koło strzeleckie

Koło teatralne

 

XIV  Liceum Ogólnokształcące

 

w Zespole Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących
im. mjr H. Sucharskiego w Katowicach.

 

 

 

 

 
 

Oferta edukacyjna szkoły:W roku szkolnym 2012/2013 planujemy w ramach Liceum Ogólnokształcącego otwarcie pierwszych klas:

- artystyczno - dziennikarskiej
- wojskowej*
- policyjnej*
- pożarniczej*

Więcej informacji o otwieranych klasach w roku szkolnym 2012/2013


* warunkiem otwarcia klasy jest 15 chętnych
 

Uczniowie naszej szkoły będący spoza Katowic mają możliwość korzystania z Internatu przy ZSOiO ul. Techników 5 (Katowice Dąbrówka) skąd istnieje dogodny dojazd (kilka przystanków) autobusami do naszej szkoły.

Odpłatność 145 zł/m-c + odpłatność za posiłki. Szczegóły telefonicznie w Internacie 032 256-63-88

 

Z a s a d y    r e k r u t a c j i

na rok szkolny 2012 / 2013

do  XIV Liceum Ogólnokształcącego

 w Zespole  Szkół  Elektrycznych  i  Ogólnokształcących

  im. Mjr. Henryka  Sucharskiego
w Katowicach

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół  publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.)

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr  ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie śląskim na rok szkolny 2012/2013.

 
SPOSÓB REKRUTACJI:

Nabór odbywa się drogą elektroniczną, na podstawie decyzji władz miasta Katowice

- uczniowie  gimnazjaliści z terenu miasta Katowice pobierają login i hasło ze swojego gimnazjum.

- uczniowie gimnazjaliści spoza Katowic zakładają konto na stronie internetowej.         

informacje:   http://slaskie.edu.com.pl/


1. Szkoła prowadzi w roku szkolnym 2012/2013 nabór do:
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego do klas:

- artystyczno-dziennikarskiej

- wojskowej

- policyjnej

- pożarniczej

2. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

3. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego decyduje suma punktów uzyskanych za wyniki egzaminu gimnazjalnego (maksymalnie 100 pkt; wg ustaleń OKE) oraz za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech określonych zajęć edukacyjnych (maksymalnie 100 pkt.)

Oceny na świadectwie przeliczone będą na punkty w następujący sposób:

ü     celujący                 - 19 punktów 

ü     bardzo dobry         - 16 punktów 

ü     dobry                     - 13  punktów

ü     dostateczny            -  9 punktów

ü     dopuszczający        - 0 punktów

 

4. W Liceum Ogólnokształcącym przyznaje się punkty uzyskane za oceny:

a) w klasach policyjnych, wojskowych i pożarniczych z:

o       języka polskiego

o       języka obcego,

o       max( geografii, historii, informatyki ,techniki ,wos ) system wybiera jeden przedmiot, z którego uczeń uzyskał najlepszą ocenę i przydziela odpowiednią ilość punktów.

o       wychowania fizycznego

b) w klasie artystyczno-dziennikarskiej z:

o       języka polskiego

o       języka obcego,

o       max (muzyki, plastyki, wos) system wybiera jeden przedmiot, z którego uczeń uzyskał najlepszą ocenę i przydziela odpowiednią ilość punktów.

o       max (informatyki, historii, biologii, fizyki, geografii) system wybiera jeden przedmiot, z którego uczeń uzyskał najlepszą ocenę i przydziela odpowiednią ilość punktów.

6. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się dodatkowo 5 punktów.

7. Za udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty przyznaje się maksymalnie 12 punktów (10 punktów za jeden tytuł, za dwa i więcej - dodatkowo 2 punkty).

8. Za osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) i inne na szczeblu, co najmniej powiatowym przyznaje się maksymalnie 5 punktów.

I miejsce lub tytuł laureata – 5 punków

II miejsce lub tytuł finalisty – 4 punkty

III miejsce lub wyróżnienie – 3 punkty

Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów
 za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.

9. Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza - przyznaje się 2 punkty. (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum )

10. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. Limit miejsc w Liceum Ogólnokształcącym wynosi 32 osoby na oddział.

11. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty wymienionych w  ust. 12, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych  ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

12. Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora  Oświaty w roku szkolnym 2011/2012:

1) język polski

2) język angielski

3) język niemiecki

4) język francuski

5) język rosyjski

6) historia

7) matematyka

8) fizyka

9) biologia

10) chemia

11) geografia.

12) wiedza o społeczeństwie

    13. Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech  wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć  wskazanych przez szkołę przy naborze do wybranego oddziału.

14 14. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,  potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym  publicznej poradni specjalistycznej.

15. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

16. Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi nauki zgodnie z art. 16 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) mogą uczestniczyć  w rekrutacji na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

17. Dyrektor  Zespołu Szkół ponadto:

1)     ogłasza dodatkowy termin rekrutacji dla kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w późniejszym terminie, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami,

2)     przedłuża termin składania podań o przyjęcie do klasy pierwszej i wyznacza termin dodatkowej rekrutacji od 10 lipca do 31 sierpnia 2012 roku w przypadku niedokonania pełnego naboru do klasy pierwszej,

3)     przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej,

4)     zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów, warunków i wyników rekrutacji, w tym informuje kandydatów o terminie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz o obowiązku potwierdzenia woli podjęcia nauki w danym typie szkoły .

18. Listy uczniów przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń.

 Przyjmowanie dokumentów  od kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego odbywać się będzie w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1530

Od 14 maja 2012 do 25 czerwca 2012 r. (do godz. 1200)

Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie podań do szkoły pierwszego wyboru.

Nabór odbywa się drogą elektroniczną (adres strony http://slaskie.edu.com.pl/) oraz  przez osobiste składanie podań do szkoły pierwszego wyboru.

Od 29 czerwca 2012 do 2 lipca 2012 r. do godziny 1500

dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego - kopie oznaczone numerem 1.

 5 lipca 2012 r. do godz. 1000

Ogłoszenie przez dyrektora szkoły list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.

Do 9 lipca 2012 r. do godz. 1200

 Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

10 lipca 2012 r.  do godz. 1000

Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych do szkoły.

Listy przyjętych uczniów do Liceum Ogólnokształcącego będą wywieszone w szkole na tablicy ogłoszeń.

Jeżeli po rekrutacji szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami w oddziałach, będzie prowadzona dodatkowa rekrutacja od 10 lipca do dnia 31 sierpnia 2012 r., kiedy to nastąpi ostateczne zakończenie rekrutacji. Informacja o wolnych miejscach podawana jest w informatorach internetowych elektronicznych.

AnkietaStrona główna

 

Rozmiar: 8627 bajtów